OTPP : Oolong Tea polymerized-polyphenols

หลายท่านอาจสงสัยว่า OTPPs คืออะไร หลังๆมานี่ได้ยินในโฆษณาบ่อยเหลือเกิน เจ้า OTPP หรือที่เรียกเต็มๆว่า Oolong Tea polymerized-polyphenols  คือสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตชาอู่หลง หรือกระบวนการหมักชานั่นเอง ทำไมต้องเกิดกับชาอู่้หลงเท่านั้นล่ะ? นั่นก็เพราะชาอู่หลงมีกรรมวิธีการหมักที่แตกต่างจากชาชนิดอื่นๆ คืออยู่ระหว่างชาเขียว กับชาดำ การอยู่ครึ่งๆกลางๆอย่างนี้นี่เองทำให้เกิดปฏิกิริยา Oxidation หรือการที่ใบชาและสารที่อยู่ในใบชาที่เรียกว่าสารคาเทชิน (Catechin) ทำปฎิกิริยากับอ็อกซิเจน ทำให้ เกิดสาร OTPP ขึ้น  ซึ่งในปัจจุบัน มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ OTPPs ในด้านการควบคุมระดับไขมันในร่างกาย พบว่า OTPP สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็ก นอกจากนี้มีจากการให้อาสาสมัครดื่มชาอู่หลงที่มี OTPP เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง วัดระดับไตรกลีเซอไรด์ที่เวลา 3 และ 5 ชั่วโมง พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่าง มีนัยสำคัญ ยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการดื่มชาอู่หลงซึ่งมีปริมาณ OTPP มากกว่าชาเขียวส่งผลในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญ พลังงานได้ดีกว่าชาเขียวถึง 2 เท่า ทั้งที่ชาอู่หลงมีปริมาณกาเฟอีนและ epicatechin gallate เพียงครึ่งหนึ่งของชาเขียว การศึกษา ผลข้างเคียงของการดื่มชาอู่หลงในระยะยาวยังไม่พบอันตรายต่อ ผู้บริโภค เพิ่มการขับไขมันออกทางอุจจาระ และยังมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงาน โดยมีรายงานพบว่าสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าชาเขียวถึง 2 เท่า

เห็นอย่างนี้แล้ว ชาอู่หลงเป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่มีไขมันสะสมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในโลหิตสูง ตามมาได้อีกด้วย

 

สาร OTPPs
โครงสร้างของสารโพลีฟีนอลที่เกิดการพอลิเมอร์ไรเซชั่น (Oolong Tea polymerized-polyphenols ,OTPPs) ที่พบมากในชาอู่หลง
 

Credit